خرداد ۱۴۰۰

سیتوکینین

سیتوکینین

هورمون گیاهی سیتوکینین سیتوکینین نوعی هورمون رشد است که در تحریک تقسیم سلولی گیاه موثر است . نقش هورمون سیتوکینین ... ادامه مطلب

اکسین

نقش هورمون اکسین در گیاهان     اکسین اولین هورمون گیاهی کشف شده است که از نظر ساختار به آمینو ... ادامه مطلب

جیبرلین

تاثیر هورمون جیبرلین بر روی گیاهان جیبرلین نوعی هورمون گیاهی است که اولین بار در برنج پیدا شد. بیشترین مکان ... ادامه مطلب
درخت پسته

درخت پسته

کود درخت پسته جهت تولید بیشترین میزان عملکرد در واحد سطح درخت پسته فراهم نمودن کلیه ی نیازهای این گیاه ... ادامه مطلب

مشاوره کود دهی، فروش ریز مغذی

09120807366