تیر ۱۴۰۰

سیتوکینین

سیتوکینین

هورمون گیاهی سیتوکینین سیتوکینین نوعی هورمون رشد است که در تحریک تقسیم سلولی گیاه موثر است . نقش هورمون سیتوکینین ... ادامه مطلب

اکسین

نقش هورمون اکسین در گیاهان     اکسین اولین هورمون گیاهی کشف شده است که از نظر ساختار به آمینو ... ادامه مطلب

جیبرلین

تاثیر هورمون جیبرلین بر روی گیاهان جیبرلین نوعی هورمون گیاهی است که اولین بار در برنج پیدا شد. بیشترین مکان ... ادامه مطلب

مشاوره کود دهی، فروش ریز مغذی

09120807366