خرید کود NPK202020

کود NPK 20-20-20

 جهت خرید کود NPK 20-20-20 از بالای همین صفحه با کارشناسان آل کود در ارتباط باشید.

همه ما میدانیم گیاهان نیز موجودات زنده‌ای هستند که برای رشد و تکثیر خود نیاز به عناصر غذایی دارند،که خاک باید مواد غذایی لازم را برای رشد گیاه فراهم کند اما همیشه عناصر موجود در خاک پاسخگوی تمام نیاز گیاه نیست، در نتیجه باید مواد مغذی را از طریق کود به گیاه یا بذر برسانیم .

یک باغبان خوب اهمیت کود را برای افزایش عملکرد و رشد و باروری یک محصول را به خوبی میداند، البته کودها انواع مختلفی دارند که شامل : کود ارگانیک ، کود آلی، کود شیمیایی است. که امروزه کودهای شیمیایی به دلیل دسترسی آسان و استفاده با حجم کم و بازده بیشتر قیمت مناسب و مواد معدنی تشکیل دهنده که به آسانی جذب و تجزیه می‌شوند، به اصلی ترین کود مورد استفاده کشاورزان تبدیل شده‌اند.

کود شیمیایی به سه نوع : کود میکرو المنت ها که عناصر ریز مغذی و کم مصرف مانند:( آهن ،روی ،بور، مولبیدن، منگنز،کلر) را شامل می‌شوند، و ماکرو المنت که مواد سازنده آنها عناصر پرمصرفی همچون: ( نیروژن ، فسفر، پتاسیم) هستند و اصلی ترین نیاز گیاهان به حساب می‌آیند، و کود های مخلوط هم که شامل نسبت های مختلفی از عناصر پر مصرف و کم مصرف در کنار هم هستند.

کودNPK  یا کود کامل

به دسته ای از کود ها که دارای درصدی از عناصری که گیاهان بصورت عمومی در کل دوره رشد و نمو خود به آن نیاز دارن  را دارا میباشند، کود کامل یا NPK  گفته می‌شود‌. که با کنار هم قرار گرفتن حروف N  مخفف نیتروژن ،P  مخفف فسفات ، K مخفف پتاسیم بر حسب اولویت نیاز گیاه به این عناصر ساخته شده است، و اعدادی که در کنار کلمه اختصاریNPK  قرار می‌گیرند درصد عناصر ازت و فسفر و پتاسیم را نشان می‌دهند.

معرفی کود NPK 20-20-20

202020 

کود سه ۲۰ یکی از تقویت کنندهایی میباشد، که برای گیاهان بسیار مورد ضروری است، استفاده از این کود برای گیاهان بسیار مفید و کارآمد بوده و آن ها را در تمام مراحل رشد کمک میکند، این مکمل گیاهان حاوی ۲۰ درصد ازت و ۲۰ درصد فسفر و ۲۰ درصد پتاسیم است که از آن جا که درصد تمامی مواد اصلی این کود ۲۰ درصد است به آن کود کامل یا کود رشد نیز می‌گویند ، علاوه بر این کود سه بیست حاوی مقادیر کمی از عناصر ریز مغزی بصورت کلات و قابل جذب برای انواع گیاه میباشد، و هر گونه کمبود و نیاز گیاه را می‌توان به وسیله همین کود برطرف نمود.

آنالیز میزان عناصر موجود در کود NPK 20-20-20

 این کود حاوی ۲۰ ٪ ازت ، ۲۰ ٪ فسفر ، ۲۰ ٪ پتاسیم ، یک ٪ اسید آمینه ،نیم ٪ منیزیم، یک ٪ روی، یک دهم ٪ آهن ، یک دهم ٪ منگنز ، دو صدم ٪ مس ، دو صدم ٪ بور ، ۳ هزارم ٪ مولیبدن می‌باشد.

علایم کمبود کود سه بیست

همانطور که گفته شد، عناصر اصلی پتاس و فسفر و ازت هستند که هرکدام نقش بسزایی در گیاه ایفا میکنند مثلا:

نیتروژن

عنصر نیتروژن یا ازت عنصر در کمک به فتوسنتز و بهبود کیفیت محصول، افزایش باردهی و میوه و رشد بهتر شاخه و برگهای گیاه کمک میکند .

فسفر

فسفر مهم‌ترین عامل در روند صحیح فتوسنتز برای گیاهان است و همچنین این عنصر به ریشه زایی بیشتر و ازدیاد شکوفه در فصل گلدهی کمک شایانی میکند.

پتاسیم

عنصر پتاس در گیاهان زینتی و گلدانی به گلدهی و در درختان به درشت و آبدار شدن و افزایش روغن در دانه های روغنی و کلزا می‌شود.

حالا اگر به هر علتی گیاه یکی از این عناصر را نتواند جذب کند دچار علایم زیر میشود:

علایم کمبود ازت در گیاهان

کمبود yle="foد ادی میوهپواند ه بzir;"> و آ که هروژدر فایو، ه در ف گیارسیfoد ادی ٩هر مان ی ٩هر ادی8%d8%a7اند ه کودباردٱ مٌشر می ص؁زد اسرخاییهr;">mp;tدیشتzir;"نیرین یادس ادد جذب های روغنی و کلزا می‌شود.

وی مقا و اعly: Vaند ه بzirg>

ont-fam از عle=: justiظشtext>ویong>

کمبود yle="foد ادی میوهپواند ه بzir;"> و آ که هروژدر فاR4عرفی کود NPK R4عرف/strong>

<2439;>2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg'%20width='300'%20height='>2Fw49;%20viewBox%3D'0%200%20300%20211'%2F%3E" data-czlz data-src="یباشد، و هر گونه کممه اختصاریNPK  قرار می‌او ٪ اسید آمید کalignتفچار /wp-content/upد g>آٟustify;"> b-menu="">

m/wp-content/upe="foد بziy;"><د‌.ار عموe="teu5 "> enu-alignud<د‌م 8%d8%a و ۆیرین یداp stir
style=l-l"font-f.ا2021/01/202020;"> gnudصد است ngاعدe="fرa> b- فزاد NPK 20-20-20شتzallkud.com/wp-conte کممه اختصای روغنی و کلزا می‌شود.

mp;tؠجهت ز و بهبود کیها انواع مختل با ک٩ود و کبهت gn: j

ه خupltrongusگg>ه خupltron کمود spanه دهی ٩ه صةانٌ ا شبورش< بzؠجهت p 2>

ه خupltrong/202020npزeadeمdه وده خg>ی ٌشت >

text-align: justify;">کمبود yle="foد ادی مnu-i رt;">mp;tؠجهت >one،ه عe ر0ة daکودcontenو ا کود lیح فتو5ن f>ع٪zallkud.com/wp-cد ات >ong>

وی"t هاوه بر این/p> malign: ju="textادةدریtyle=ان;"> سهy;">

<73نی و کلزا 0زassر"foyصهrpx;ngeد ح3>

 • شت >

  ٹه بو p style=n: justify;">

  ه بر این/p> mald-kamelsrc="data:image/svg+xml,%3Csvg%20%3A%2F%2Fw تادانی م

  شت >

  <د بziy;">< مخت" dataبه ٨یسg>حر علتیstifh2ntent/up/s=>">صلی تد nte کممtexم کروت <یم کر کنگلدهpan>ارا مه بر این/p> mald-kamelsrc="data:image/svg+xml,%3Csvg%20%3A%2F%2Fw t='211'%20viewBox%3D'0-20-hea ک به اع-contه>کی tyle//alه هاt-aligny;">mily:jpeg;">

  <2rc="data:image/svg+xml,%3Csvg%20%3A%2F%2Fwم 8%d8%a اa٪ ongد اعtyle="اارud د nte شامفن یداp s\ر"foyle=" م

  mspan style="font-family: Vazir;"><2rc="data:image/svg+xml,%3Csvg%20%3A%2F%2Fwان بص pیار م2021/01pk-1-3 هم که/p> b- فزاد NPK 20-20-20شتzallkud.co-20NPK 2eی یم1amilcom/h 3A%2ی -fn:d-kamelsrc="data:image/svg+xml,%3Csvg%20%3A%2F%2Fwؠجه بفب م

  شت >< کممهgn on6انrty)ت ة daتa> ده کبهت تم>< کمٱ مو-cه ؇ای روغنی و کلزا t-family: Vazir;">وی"t ه 35یرnندرای h2ntent/upteu5 .>nو یجذب 3Csvg%20%3A%2F%2Fwؠجه ,%3Csvg%20%3A%2F%2Fwم 8%d8%a اa٪ ongد اعtyle="اارud ustify;"|م راه ، این رlفا متات6کود حاوی ۲۰ ٪5یح فتو5ن f>NPKandard has-post-thumbnail he2>

   قرار می‌گیرند درصد عناصر ؠجه بفب م

  شت >< کممهgn on6انrty)ت le_con clr"> b- فزاد NPK 20-20-20شتzaد نیxml,%3Csvg%20%3A%2F%2Fw td.co-20NPK 2eی بهن b- فزاد NPK 20-20-2llkud.cس > کمبود yle="foد ا atapeciceju peci6ht:ongةاce٪ <ودcoه ست، و style="تلpan>one،ه عe ر0ة d سه rl-رvg%20%><"><2rpx;ی ٩هtyle="margin-left:6px;">داز گیادا عن_ernmobipohp_9'ccontp6_"2Lag:1e ر0ةa%url ی itak_ه عstr- عstr-کمبود yle="foد ا سه rl-رvg%20%>one،ه عe ر0ة d سه rl-رvg%20%><"><2rpx;ی ٩هtyle="margin-left:6px;">oa%urند"internal"><0ڷ:pan: id="menu-نپرمصرنپlne>ic" src=tps://allkud.c>ic" src= سه rlگرvg%20% >ic" src=ty;"><0ڷ:pan: عن_ernmobiع ="an> cz" data-alig cz" data19/06/ سه rlگ-pan><0 c سliz_ه عs ا atapeciceju peci6ht:ongةاce٪ <ودcoه ست، و style="تلpan>