زمان مصرف کود پتاس برای برنج

مشاوره کود دهی، فروش ریز مغذی

09120807366