افزایش قطر تنه درخت صنوبر با کود 10X شوک

مشاوره کود دهی، فروش ریز مغذی

09120807366