سلام دیروز محلولپاشی دیازنون و استمین پراید داشتم چند روز بعد میتوانم محلول پاشی کلسیم و پتاسیم نمایم برای هلو و آلو. باسپاس از مشهد

صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: سوالاتسلام دیروز محلولپاشی دیازنون و استمین پراید داشتم چند روز بعد میتوانم محلول پاشی کلسیم و پتاسیم نمایم برای هلو و آلو. باسپاس از مشهد

مشاوره کود دهی، فروش ریز مغذی

09120807366