کود اسید آمینه – اسید امینه چیست -انواع امینو اسید ها -کاربرد -طریقه مصرف


کود آمینو اسید چیست؟

شاکله کود آمینو اسید تشکیل شده از ترکیب اسید های آمینه COOH و NH2 و گروه هایی از هیدروژن ها و گروه جانبی R که همه ی این ها زیر گروه هایی از پروتئین ها هستند. حال خود گروه R  در اسید های آمینه متفاوت بوده که در حدود 20 نوع مختلف است. در حالیکه که گروه NH2 در سمت راست ساختار کود اسید آمینه قرار گرفته باشد و چسبیده باشد، به آن مدل D و در حالیکه  در سمت چپ ساختار قرار گرفته باشد، و چسبیده باشد به آن مدل L می‌گویند. فقط و فقط اسیدهای آمینه مدل L در تجزیه  پروتئین‌ها به کار برده می‌شوند.

اسیدهای آمینه به دو حالت کلی  ضروری و غیرضروری تقسیم‌بندی می‌شوندکه حالت اول آن  اسیدهای آمینه ضروری هستند که به آن گروه از کود اسیدهای آمینه گفته می‌شود که گیاه قادر به تجزیه آن‌ها نبوده و باید در اختیار گیاه برای رشد بهتر و مفید تر قرار بگیرد.کود اسیدهای آمینه حالت دوم که غیرضروری هستند به آن گروه از اسید های آمینه  می‌گویند که گیاه قادر به تجزیه آن‌ها می‌باشد. هر نوع از مدل های مختلف اسید های آمینه  در ساختار فیزیکی و فیزیولوژی گیاه نقش های مختلفی را برعهده دارند، به عنوان مثال ماده آلانین در تجزیه و تحلیل دو ماده  کلروفیل و پرولین در جوانه زدن دانه‌های گردو نقش دارد.

کود اسید آمینه

برای ساخت و تولید اسیدهای آمینه سه روش مختلف وجود دارد که عبارتند از:

1-هیدرولیز اسیدی

2-هیدرولیز اسیدی کنترل شده

3-هیدرولیز آنزیمی

مزیت ها و فواید کود اسید آمینه

کود اسید آمینه ها از پیکر بندی های اولیه و مهم در مراحل آغازین سنتز و تجزیه پروتئین ها هستند. تقریبا 20 نوع کود اسید آمینه مهم درهریک از فرآیندهای تجزیه و تحلیل و سنتز پروتئین ها در سلول کود اسید آمینه درگیر هستند. در تحقیقات انجام شده سال های اخیر به این نتیجه و جمع بندی رسیدند که آمینواسیدها می توانند به طور مستقیم تاثیر بسیار زیاد ،مفید و مهمی در فعالیت های حیاتی و ساختارهای گیاهی داشته باشند.

همچنین اسید های آمینه که توسط  گیاهان و در درون خود گیاه تولید می شوند نیز با کود آمینو اسید هایی که به صورت کود مایع مخلوط شده با آب و همراه با آبیاری در اختیار گیاه قرار می گیرند، یکی وترکیب شده شده و در ساختمان خاک و ساختار آن قرار داده مي شوند .

این اسید های آمینه که در خاک استقرار می یابند و به خاک اضافه می شوند باعث   بهبود ساختار خاک و به طور کلی فلور گیاهی خاک کمک می کنند و با این کار جذب ودریافت مواد مورد نیاز و مفید خاک را توسط ریشه گیاهان آسان می کنند. همچنین باعث می شوند که مواد مورد نیاز و مفید به طور یکسان از طریق خاک جذب گیاه شود.
دادن و رساندن مواد مورد نیاز و تغذیه ای برای گیاهان از راه برگ گیاهان است که از پاشیدن مواد مورد نیاز  بر روی برگ گیاهان انجام میگیرد.این کار علاوه بر اینکه باعث رسیدن مواد مورد نیاز به گیاه می شود احتیاجات غذایی گیاه را هم بر طرف می کند.در این حالت اسید های آمینه طوری تدارک دیده شده اند که ساختار مناسبی را در گیاه جهت سنتز و تجزیه پروتئین شکل دهند و این حالت در واقع همان عملکرد اختصاصی آمینواسیدها در گیاه محسوب می شود.

به طور کلی همه گیاهان مانند هر اندام و ارگان زنده دیگر، به طور حتم به اجزا و مکانیسمی و شرایط و ویژگی های خاصی برای رشد بیشتر وبهتر نیازمند هستند تا بتوانند از خاک سر بیرون آورده و از مزیت ها و منابع طبیعی مانند نور، باران، و… استفاده کافی ببرند. گیاهان هیدروژن مورد نیاز خود را از آب موجود در خاک به دست می آورند. از هیدارت های کربنی که به  مرور زمان در خاک شکل گرفته اند به منظور فتوسنتز و تشکیل سلول های گیاهی استفاده می کند. این دو مورد ذکر شده در بالا راه های رسیدن به سوخت و ساز متوازن و سنتزاسید های آمینه برای رشد گیاه است.

در این راه فقط اسیدهای آمینه نوع ال هستند که بخشی از این پروتئین ها و فعالیت های متابولیکی را دارا می باشند و با وجود این اسید های آمینه می توان گفت که گیاه انرژی اش را صرف این راه سخت و طاقت فرسا برای فتوسنتز و تشکیل سلول و به دست آوردن هیدرات کربن و نیتروژن نخواهد کرد.
حال اگر منبعی مجزا و مفید از آمینواسیدهای نوع ال در اختیار گیاه باشد باعث سرعت گرفتن در رشد و تکثیر سلولی  و شرایط بهتر برای فتوسنتز گیاهی است.
حضور آمینواسیدها برای سوخت  و ساز گیاهان، سوخت وساز ها ی سلولی  و همچنین افزایش کیفیت و طعم و اندازه و رشد مورد نیاز برای کشاورزی امری ضروری است. با وجود اسید های آمینه این سطح کیفی بسیار خوب و مثبت ارزیابی می شود و همچنین به عنوان کاری لازم و ضروری و مهم نیز شناخته شده است. همچنین برای جلوگیری از کاهش محصول و همیشه پر بار بودن محصولات در طی زمان های طولانی استفاده از اسید های آمینه امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.

کود اسید آمینه

کود اسید آمینه و کاربرد آن

از کاربرد های اسید های آمینه میتوان به تقویت سیستم ایمنی گیاه،تاثیر بر حفره  های های هوا ، افزایش عددی و کیفیتی محصول ،تحرک و تحریک برای فرآیند گرده افشانی ، سرعت  رسیدن به محصول سالم و کامل  و … است. حال به توضیح تک تک این موارد پرداخته و شما رو با کاربرد های بیشتر این اسید های آمینه آشنا میسازیم.

تقويت سيستم ايمني گياه با کود اسید آمینه

از طريق تقويت ديواره سلولي، افزايش توليد بافت خشبي گياهان و ترميم سريعتر بافت هاي آسيب ديده موجب افزايش مقاومت گياه در برابر حمله آفات و بيماري ها مي گردد.

تقویت در برابر مسائل محیطی

مشکلاتی محیطی و اقلیمی مناظق مختلف مانند دمای بالا، سرمای شديد، يخبندان، تنش های آبی، شوری و جابجايي و انتقال گياه دارای تاثير منفی بر روی متابوليسم های گياهی بوده و موجب کاهش کميت و کيفيت محصولات می شوند. كاربرد کودهای ارگانیک حاوی اسيدهای آمينه در قبل، حين و بعد از بروز استرس محيطی، باعث کم شدن خسارت ناشی از شرايط نامساعد محيطی می شود و از اسید آمینه های مهم در کاهش بروز این مشکلات میتوان از اسید آمینه لوسین ، ایزولوسین ، والین و آرژنین نام برد .

تاثير بر روزنه های هوايي

حفره  های هوا، ساختمان تشکیل شده سلولی اند که در مدیریت و برنامه ریزی آبی گياهان و جذب عنصر های  کم مصرف و پرمصرف و گازها دخيل اند. باز شدن حفره های  به وسیله شرایط خارجی ماننید نور، رطوبت، دما و غلظت نمک ها و … و شرایط داخلي مانند اسيدهای آمينه و اسيد آبسيزيک کنترل می شوند. حفره های هوايی در حالی که  نور و رطوبت و افزايش دما و غلظت نمک مسدود می شود و در پی آن نقل و انتقال و جذب و گزفتن  عناصر غذايي و فرايند فتوسنتز کاهش شدیدی می يابد .

همچنين تعادل فعاليت های متابوليکی بهم ريخته و فرايند های شیمیایی مانند  کاتابوليسم از آنابوليسم بیشتر می شود. در نتیجه سوخت و ساز گياه افزايش يافته و در نهايت رشد گياه کاهش می يابد.

به کارگيری کود های آلی حاوی اسيدهای آمينه از انسدادحفره های هوايی بر اثر شرايط نامساعد محيطی و اقلیمی غلبه می کند و باعث رشد صحیح و منطقی  و درست گیاهان می گردد.کود های  اسید آمینه لیزین و ایستیدین باعث این تغییرات را در گیاهان فراهم می کنند .

افزايش کمی و کيفی محصول

اسيدهای آمينه با افزايش نسخه برداري و فعال سازی فرايند تشکيل قند و افزايش ميزان پروتئين در گياه موجب بهبود ويژگی های کيفی (بهبود طعم و رنگ ميوه) و ويژگی های کمی (افزايش وزن و يکسان سازی اندازه ميوه) می گردند.

القاء فرايند گرده افشاني

گرده افشاني عمل انتقال و پخش شدن گرده بر روي گیاه ماده به دنبال آن لقاح و در نهايت تشكيل ميوه مي باشد. اسيدهای آمينه از طريق فعال سازي هورمون هاي مؤثردر تولید گل و میوه باعث تشدید و هیمنطور افزایش سرعت گره افشانی می شوند. اسيدآمينه پرولين به باروري دانه گرده كمك مي كند. از سويي ديگر ليسين، متيونين و گلوتاميك اسيد آمينواسيدهاي ضروري در عمل گرده افشاني مي باشند.

افزايش سرعت رسيدگی محصول

اسيد آمينه متیونین از طريق تحت تاثير قراردادن توليد هورمون اتيلن، موجب سرعت بخشيدن به سرعت رسيدگی محصولات می گردد.

بهبود فرايند جذب املاح و ريز مغذی های ضروري رشد

اسيدهای آمينه دارای ویژگی کلات کنندگی مواد و عنصر های ريز مغذی هستند و جذب و تجزیه و انتقال عناصر مورد نیاز و غذایه گیاه  را به درون گياه آسان تر می سازند و ميزان مصرف کود های شیمیایی و سموم را تقليل می بخشند.

كمك به تعادل ميكروفلوراي خاك

حفظ تعادل فلور ميكروبيخ در سرزمین های كشاورزي گزینه ای بسیار مهم و حیاتی است که شاید توجه چندانی به او نشود.این موضوع که باعث معدنی تر و بهتر و با کیفیت تر شدن خاک می شود بسیار مهم است.

بررسی بین کلات های حاوی کود شیمیایی و  کود های اسید آمینه مورد استفاده در کشاورزی

از مزیت های آن می توان به طور عمده کلات های آمینو اسیدی باعث تحرک پذیری  بالا ی در داخل گیاهان  است. معمولا عنصر کلسیم در خاک به وفور یافت می شود.  اما به دلیل قابلیت محرک بودن کم کلسیم در داخل گیاهان معمولا کمبود و فقر   آن در بسیاری از گیاهان مشاهده می شود زیرا عنصر کلسیم در آوندهای چوبی انتقال های خوبی ندارند .

همان طور که میدانید  یک اتم کلسیم مخلوط و ترکیب شده با اسید آمینه به راحتی در گیاه حرکت می کند و تحرک بالاتری دارد. کمبود کلسیم در گیاهانی که در بافت هایی که رشد سریع دارند جبران می کند و کلسیم به آن ها می رساند.

یکی از موانع و معذلات استفاده از کودهای مرسوم شیمیایی وجود دارد در خصوص شیوه وارد شدن یون ها به داخل سلول گیاهی است. یون ها باعث رها شدن کلسیم از دیوار سلولی گیاهان می شوند و به دیواره سلولی خسارت می رسانند درحالی که کلات های کود های آمینواسیدی در گیاه با کم ترین مقاومت و بدون مشکل و معذل خاصی به دیواره سلولی وارد فضای درونی سلول می شوند .

به طور کلی، کاربرد کود اسید های آمینه به منظور استفاده در مصرف پایه ای و حیاتی مورد نیاز گیاهان و یا حتی به منظور استفاده در شرایط حساس و منحصر به فرد تغذیه گیاهی و همچنین آینده نگری در رشد گیاهی می تواند بسیار متداول باشد . در این بین جذب کود های آمینواسیدها می تواند از روزنه ها و حفره های گیاهی به صورت محلول پاشی بسیار مناسب باشد .  به خصوص زمانی که دمای محیط مکانی که گیاه در آن رشد می کند مناسب باشد.

کود اسید آمینه

کاربرد های انواع مختلف کود اسید آمینه

آلانین: در تجزیه کلروفیل و در تنظیم باز شدن حفره های گیاهی، در گرده افشانی، و مقاومت در برابر خشکی ها ی آبی نقش دارد.

پرولین: در جوانه زنی دانه‌های گردو، در زمان ها ی شوری، و مقاومتدر برابر شرایط خشکی و دما نقش  بسزایی دارد.

گلوتامیک اسید: در جوانه زنی بذر و به عنوان یک عامل پیس شرط لازم در سنتز کلروفیل کاربرد دارد. گلوتامیک اسید همچنین درتجزیه و تحلیل دیگر کود های اسیدهای آمینه نیز نقش دارد.

آسپارتیک اسید: در جوانه زنی بذر و در سوخت و ساز اسیدهای آمینه نقش دارد.

فنیل آلانین: در گرده افشانی گیاهان و لقاح آن ها مفید است.

تیروزین: در گرده افشانی و در مقاومت به شرایط بد اقلیمی وآب و هوایی و محیطی نقش دارد.

سرین: در گرده افشانی و لقاح گیاه مؤثر است.

ترئونین: در گرده افشانی و مقاومت به شرایط بد اقلیمی وآب و هوایی و محیطی نقش دارد.

گلیسین: به عنوان یک عامل اولیه مورد نیاز در تشکیل گروه‌های پیرول و در تجزیه کلروفیل نقش دارد.

والین: در گرده افشانی و و لقاح گیاه و در مقاومت به شرایطبد اقلیمی و آب و هوایی محیطی و در جوانه زنی بذرها نقش دارد.

لوسین: در مقاومت به شور شدن آب و خاک و در جوانه زنی دانه‌های گرده نقش دارد.

ایزولوسین: در مقاومت به شور شدن آب و خاک ، در جوانه زنی دانه‌های گردو و در گرده افشانی و لحاق گیاه بسیار مؤثر است.

هیستیدین: در تنظیم باز شدن روزنه‌ها و حفره های برگ برای جذب آمینو اسید مؤثر است.

متیونین: به عنوان یک عامل اولیه هورمون اتیلن و در تنظیم باز شدن روزنه‌ها و حفره های برگ برای جذب آمینو اسید مؤثر است .

سیستنین: در ساختار آنزیم نیتروژناز که در تثبیت بیولوژیک ازت کاربرد دارد.

لیزین: در تنظیم باز شدن روزنه‌ها و حفره های برگ برای جذب آمینو اسید مؤثر است. در سنتز کلروفیل کاربرد دارد.

آرژنین: در مقاومت به شور شدن آب و خاک و در جوانه زنی دانه‌های گرده نقش دارد.

کود اسید آمینه

طریقه مصرف کود های  اسید های آمینه

کود آمینواسید در تمام مراحل رشد و نمو و تولید گیاهان باغی و زراعی مثل  کود پرتقال و … مورد استفاده قرار می گیرد. طرز مصرف این کود برای هر گیاه متفاوت بوده و فرق میکند. کود آمینو اسید هایی که به صورت کود مایع مخلوط شده با آب که برای هر گیاه مقدار آن متفاوت است ومیزان مصرفی منحصر به فرد خود را دارد که با آب مخلوط شده به پای گیاه میریزدو همراه با آبیاری در اختیار گیاه قرار می گیرند.

این اسید های آمینه که در خاک استقرار می یابند و به خاک اضافه می شوند باعث   بهبود ساختار خاک و به طور کلی فلور گیاهی خاک کمک می کنند و با این کار جذب ودریافت مواد مورد نیاز و مفید خاک را توسط ریشه گیاهان آسان می کنند.

همچنین باعث می شوند که مواد مورد نیاز و مفید به طور یکسان از طریق خاک جذب گیاه شود. روش دیگر مورد استفاده از این کود ها به صورن پاشیدن کود ها بر روی برگ درختان است که از آن راه گیاه بتواند کود اسید های آمینه را جذب کند. بدین صورت خواهد بود که شما محلول را با آب قاطی کرده و با دستگاه های آب پاش بر روی برگ درختان می پاشید.
برای مثال برای محلول رسانی به سبزیجات از حدود 3 تا 5 لیتر در هر هکتار استفاده میکنید.برای محصولات زراعی و باغی حدود4تا5 لیتر در هر هکتار و برای محصولات گلخانه ای 4تا5 لیتر در هر هکتار و برای محصولات مرکبات 5 تا 7 لیتر در هر هکتار .برای باغات پسته کود اسید آمینه مورد نیاز در حدود 7 تا 9 لیتر در هر هکتار است.محصولاتی مثل زیتون و انگور مقدار مصرفی بیشتری دارند و در حدود 8 تا 9 لیتر در هر هکتار خواهد بود.

موارد گفته شده در بالا میزان مصرف اسید آمینه برای هر هکتار را به صورت حدودی مشخص می کند و همینطور روش های استفاده از این محصول نیز به طور کامل در بالا گفته شده است.

6 دیدگاه ها

 • خواهشا مثل بی سواد ها ننویسید یعنی چه 4 تا5 لیتر در هکتار؟ مگر قرارنیست این کود در آب حل شود و سپس پاشیده شود پس بنویسید 4 تا 5 لیتر در 2 هزار لیتر آب

  • با سلام
   میزان 4 تا 5 لیتر باید در هکتار تزریق شود
   حال امکان دارد کسی برای زعفران استفاده کند آن موقع 5 لیتر باید در 400 لیتر آب میکس شود
   و یا برای درختان گردو 50 ساله که در هکتار بیش از 2 هزار لیتر آب لازم است
   لازم به ذکر است کارشناسان آل کود حداقل دارای مدرک ارشد کشاورزی هستید و مقالات از چندین فیلتر گذشته تا به مرحله ی انتشار برسد
   با تشکر از شما آل کود

 • سلام

  رو بعضی کودها نوشته مثلاً
  آمینو اسید کل : ۸۰%
  آمینو اسید آزاد ۵%

  حالا سوال من اینه که آمینو اسید کل چیه و به چه دردی میخوره

 • سلام در مورد درختان انگور هم میشه استفاده کرد؟ اگر میشه چند لیتر در هکتار و در چن لیر اب برای پاششی استفاده بشه ممنون

 • من کودده ایکس شوک سطل بیست لیتری مصرف کرده ام بسیارعالی بودومانندیک بمب انفجاری باعث رشدبوته ی پنبه میشودوتنهامشکلی که داردخیلی گران است وتوجیه اقتصادی نداردازنظرکیفیت محصولات برندشوک بسیارعالی است انشاالله بتوانم برای کاشت پنبه خردادماه خریدکنم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره کود دهی، فروش ریز مغذی

09120807366