چالکود پسته

رضایتمندی شما از این مقاله!
5/5

 روش چالکود پسته نوع خاصی از جایگزینی موضعی کودها است. در این روش سوراخ هایی با قطر دهانه و عمق 50-60 سانتی متر در نزدیکی ریشه درختان حفر می شود و سپس آنها را با مخلوط کودهای آلی و شیمیایی پر می کنند. مزایای این روش به شرح زیر است: قدرت تثبیت مواد آلی که چاله را پر می کند برای اکثر کودهای شیمیایی بسیار کمتر از خاک است. بنابراین کودهای شیمیایی افزوده شده برای گیاه قابلیت جذب بیشتری دارند. یک مثال خاص در این مورد آهن است. کود سولفات آهن در خاک رسوب می کند و آهن تا حد زیادی توسط گیاه غیر قابل جذب است. اما در مجاورت مواد آلی واکنش ها متفاوت است و گیاه از آهن بهتر بهره می برد.

در برخی باغات نفوذپذیری خاک محدود است و آب به خوبی به داخل خاک نفوذ نمی کند. سوراخ های پر از مواد آلی مکان هایی بدون آهک و مناسب برای ریشه هستند. از آنجایی که عناصر کم مصرف به مقدار کم مورد نیاز گیاه است، این حجم محدود اما مناسب می تواند مشکل درخت را در بسیاری از موارد از نظر جذب عناصر کم مصرف حل کند. است.

پس از آبیاری طولانی مدت، چنین خاک هایی تهویه ضعیفی دارند و اکسیژن کافی برای ریشه ندارند. از طرفی غلظت دی اکسید کربن نیز افزایش می یابد و در حضور آهک بی کربنات تشکیل می شود. مقدار کمی اکسیژن و مقدار زیادی دی اکسید کربن و بی کربنات به شدت به ریشه آسیب می رساند و جذب مواد غذایی را مختل می کند. در صورت استفاده از روش کود، تهویه مناسب به سرعت در چاله ها برقرار می شود و ریشه گیاه پناهگاه مناسبی برای رشد پیدا می کند.

نحوه اجرای روش کانال کود در باغات پسته

 1- ابتدا کانال هایی به عمق 120 سانتی متر و عرض 100 سانتی متر با طول مورد نظر

2- شاخه های خشک درختان، کلش گندم و جو، علف های هرز و ضایعات مزرعه ریخته می شود. در کف کانال ها.

3-200 کیلوگرم اوره در هکتار بر روی پسماندهای آلی کف. کانال پاشیده شده است. زیرا همانطور که می دانیم میکروارگانیسم های خاک برای شکستن کاه و کلش و تبدیل آن به مواد آلی به نیتروژن نیاز دارند. البته به دلیل اینکه پس از ریختن خاک روی شمع، شرایط بی هوازی ایجاد می شود و تجزیه مواد آلی بسیار کند است، بهتر است از کمپوست تهیه شده از زباله های آلی در کف کانال ها استفاده شود .

چالکود پسته 4- برای افزایش درصد مواد آلی می توان از کود 100 تا 150 تن در هکتار استفاده کرد. از هر 10 تن کود حیوانی، سالانه معادل 600 تا 1000 کیلوگرم هوموس به دست می آید. سپس مخلوطی از کودهای ماکرو شامل: 300 کیلوگرم کود فسفاته، 600 کیلوگرم کود پتاس به همراه 400 تا 1000 کیلوگرم گوگرد کشاورزی در هر هکتار مصرف می شود. البته بهتر است از این کودها بر اساس آزمایش خاک استفاده شود، زیرا ممکن است خاک اصلاً نیازی به کودهای فسفر و پتاسیم نداشته باشد.

بیشتر بخوانید: کود کامل برای یونجه

برای تخمین دقیق انواع کودهای شیمیایی خاک محل ساخت ضروری است. باغ باید حداقل تا عمق 80 سانتی متری تجزیه شود و کودهای مورد نیاز برای مدت حداقل 3 تا 5 سال محاسبه شود. در نهایت یک نهر کم عمق بر روی کانال پر شده ساخته شده و آبیاری ثقلی به صورت غرقابی انجام می شود. در نهایت پس از ته نشینی زمین و پرکردن نهرهای ته نشین شده از خاک توسط کانال، زمین کاملاً تسطیح شده و سوراخ های نهال ها حفر می شود . در سالهای بعد افزودن کودهای شیمیایی متحرک و غیر متحرک در شیارها با توجه به عمق نفوذ ریشه انجام می شود. در باغ هایی که عمق نفوذ ریشه حدود 80 سانتی متر است، کوددهی یا رکود در عمق 30-40 سانتی متری صحیح به نظر نمی رسد.

چالکود پستهدر مورد کودهای از پایین بهتر است از آنها به صورت آب استفاده شود. در صورتی که آبیاری تحت فشار باشد و سوراخ ها در زیر قطره چکان ها حفر شده باشد، می توان از تمامی کودهای موجود در سیستم استفاده کرد، مشروط بر اینکه مشکلی از نظر گرفتگی قطره چکان ها وجود نداشته باشد. اگر کمبود آهن شدید باشد افزودن محلول اسید سولفوریک به سیستم آبیاری نیز مفید است. در این حالت یک لیتر اسید سولفوریک غلیظ با 3000 لیتر آب مخلوط شده و در سیستم آبیاری استفاده می شود. (کار با اسید غلیظ خطرناک است و باید زیر نظر متخصص انجام شود).

چالکود پستهبافت خاک و چالکود پسته

 در برخـی از باغهـا نفوذ پذیـری خـاک محـدود مـی باشـد و آب بـه خوبـی در خـاک نفـوذ نمـی کند. چالـه هـای پـر شـده بـا مـواد آلـی، مـکان هـای فاقـد آهـک و مناسـبی بـرای ریشـه هـا مـی باشـد. از آنجـا کـه عناصـر کـم مصـرف بـه مقـدار کمـی مـورد نیـاز گیـاه مـی باشـد، همیـن حجـم محـدود امـا مناسـب از نظـر شـرایط جـذب عناصـر کـم مصـرف در بسـیاری از مـوارد مـی توانـد مشـکل یـک درخـت را حـل کنـد. سـنگینی بافـت خـاک مشـکل دیگـری در برخـی بـاغ هـا مـی باشـد. چنیـن خاکهایـی پـس از آبیـاری مـدت زمـان طولانـی تهویـه ضعیفـی داشـته و فاقـد اکسـیژن کافـی بـرای ریشـه ها می باشـند.

بیشتر بخوانید: کاشت ذرت

از طـرف دیگـر غلظـت دی اکسـید کربـن نیـز افزایـش یافتـه و در حضـور آهـک، بی کربنـات پدید مـی آید.کمـی اکسـیژن و زیـادی دی اکسـید کربـن و بـی کربنـات بـه شـدت بـه ریشـه هـا صدمـه رسـانیده و جـذب عناصـر غذایـی را مختـل مـی کنـد. در صـورت اسـتفاده از روش چالکـود پسته، در چالـه هـا تهویـه مناسـب بـه سـرعت برقـرار شـده و ریشـه گیـاه پناهـگاه مناسـبی بـرای رشـد پیـدا مـی کنـد.

چالکود پسته
فهرست مطالب
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
آخرین مقالات آل‌کود

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *